Základy péče o klienty sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

V zařízení sociálních služeb se můžeme setkat s klienty s různým stupněm závislosti na péči druhé osoby z důvodu stáří, onemocnění nebo trvalého postižení. Aby mohli pracovníci v přímé obslužné péči (a nejen oni) správně a bezpečně pomoc poskytovat, je vhodné, aby byli seznámeni se základními lidskými potřebami a jejich změnami s ohledem na postupující věk nebo zdravotní omezení a se způsoby, jak tyto potřeby uspokojovat. Kurz pracovníkům umožní se dozvědět potřebné informace nebo mluvit o svých zkušenostech s péči o klienty v běžných úkonech denního života – péče o hygienu, oblékání, podávání stravy, přesuny klientů z lůžka atd. – klientům efektivně tuto pomoc a péči bezpečně poskytnout s ohledem na jejich aktuální zdravotní a sociální stav a individuální požadavky.

Témata

  • lidský organismus, lidské tělo, tělní systémy
  • změny v organismu ve stáří, nemoci, faktory ovlivňující zdraví
  • lidské potřeby a jejich hierarchie (fyzické, psychické, spirituální)
  • sebepéče a soběstačnost v denních aktivitách (sebeobsluha, strava, hygiena, volný čas, pohyb)
  • uspokojování lidských potřeb s ohledem na individualitu klienta
  • možné problémy při poskytování obslužné péče a jak jim předcházet (práce pracovníka u klienta, komunikace, pomoc, podpora)
  • diskuze


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0979-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%