Respektující přístup ke klientovi v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Respektující přístup k přáním, postojům a potřebám klientů je každodenní součástí práce v paliativní péči a předpokládá schopnost přijmout klientova současná i minulá autonomní rozhodnutí. Přístup založený na úctě k individuálním hodnotám a osobnosti klienta pomáhá šetřit profesní důstojnost pracovníka v sociálních službách. Kurz se věnuje teoretickým východiskům respektu k autonomii klienta a partnerskému pojetí péče o něj. Kurz dává nahlédnout do možnosti praktického uplatnění respektujícího přístupu v každodenní komunikaci.

Absolventi kurzu získají základní přehled o filosofických a etických východiskách respektu k lidské osobě obecně, respektu k autonomii klienta v paliativní péči. Účastníci rozvinou svou schopnost komunikovat s klientem s ohledem na jeho jedinečnost. Získají schopnost rozpoznat hranice, kdy je partnerský a respektující přístup funkční vzhledem k aktuálním potřebám klienta.

Témata

  • teoretické zakotvení pojmů respekt, despekt, respekt k autonomii, partnerský přístup, komunikace, paliativní péče
  • rozpoznání kompetencí a schopnosti autonomního rozhodování u klienta
  • identifikace oprávněných požadavků klienta, jeho potřeb a požadavků, limity a rizika partnerského přístupu v péči o klienta
  • komunikace s klientem, komunikační styly a dovednosti, vyjednávání s klientem
  • efektivní a neefektivní komunikace, zvládání krizových situací, rozvoj komunikačních dovedností
  • osobitost pracovníka a specifikace jeho individuálních postojů z hlediska partnerského přístupu
  • kazuistiky
  • rekapitulace poznatků

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
  • závěrečná rekapitulace poznatků
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0854-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 14.000 - 16.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti)
(Pro skupinu 10 - 16 osob.)

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%